Mariusz Węc

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą. Prowadzę terapię indywidualną z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz terapię małżeńską i rodzinną. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i ich rodzinami. Obszarem szczególnych zainteresowań jest młody człowiek w okresie poszukiwania własnej tożsamości, w okresie dojrzewania, przeżywający problemy szkolne. Zajmuję się leczeniem fobii szkolnej, depresji młodzieńczej, zaburzeń adaptacyjnych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej.


Ukończyłem czteroletni Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyłem staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Ukończyłem specjalistyczny kurs psychologii klinicznej, organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo, kursy dotyczące pracy z rodziną dysfunkcyjną „Odzyskać Dziecko” w Warszawie i kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Jestem prezesem Fundacji „Znaczenie”, która zajmuje się wsparciem rodzin biologicznych, dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej. Pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Psychologii Stosowanej, prowadzący moduł specjalizacyjny: „Psycholog wobec problemów rodziny”.


Beata Krzyżanowska

Psychoterapią zajmuję się od 2011 roku. Prowadzę psychoterapię małżeńską, rodzinną oraz indywidualną osób dorosłych. W pracy terapeutycznej łączę podejście psychodynamiczne z myśleniem systemowym oraz koncepcją teorii przywiązania. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Ukończyłam 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym, realizowane w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem absolwentką szkolenia trenerskiego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uprawniającego do prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz Studium Psychologii i Psychoterapii w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie, przygotowującego do prowadzenia terapii systemowej oraz terapii uzależnień. W ramach rozwoju zawodowego uczestniczę w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży i praktyk m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako psychoterapeuta rodzin i par pracowałam w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin Stowarzyszenia "Dobrej Nadziei” oraz Klinice Małżeńskiej w Małopolskim Centrum Psychoterapii w Krakowie, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną dorosłych oraz psychoterapię małżeńską. Obecnie prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną w ramach gabinetu psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w której kadencyjnie pełniłam funkcję Sekretarza Sekcji.

Anna Ozaist

Jestem pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą. W pracy terapeutycznej niosę pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym w wyrażaniu siebie oraz zwalczaniu rozmaitych zaburzeń. Interesuję się również psychoterapią kobiet ciężarnych. Kieruję się podejściem poznawczo-behawioralnym oraz psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę systematycznie superwizuję indywidualnie oraz grupowo.


Tematyką dzieci interesuję się od zawsze. Stąd moje wykształcenie. Ukończyłam położnictwo, pedagogikę specjalną, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz psychoterapię dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Poznawczo- Behawioralnej „Mensana” w Krakowie. Jestem słuchaczem studiów podyplomowych Podstaw psychoterapii (w podejściu psychodynamicznym) w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Stale dokształcam się biorąc udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

Pracuję jako terapeuta od 2002 roku z osobami z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn.: Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie. Sprawuję również stanowisko kierownicze, jako wicedyrektor tejże placówki. Doświadczenie w psychoterapii zdobywam prowadząc własną praktykę, jak też odbywając praktyki i staże kliniczne

Kinga Kwinta-Pietuszko

Psychoterapią zajmuję się od 2012 roku. Pracuję z małżeństwami i parami oraz indywidualnie z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą. W pracy terapeutycznej łączę perspektywę systemową z podejściem psychodynamicznym oraz z teorią więzi. W szerokim rozumieniu człowieka inspiruję się antropologią personalistyczną i filozofią J. Tischnera. Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Ukończyłam całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla szkoleń w psychoterapii. Wyższe wykształcenie w zakresie religioznawstwa oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej zdobyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Poradni Psychologicznej NSZOZ „Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki" Sp. z .o.o., a także w Małopolskim Centrum Psychoterapii w ramach Kliniki Małżeńskiej. Obecnie prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną i współpracuję z Chrześcijańską Fundacją Głos na Pustyni w ramach Chrześcijańskiej Poradni Psychologicznej SHALOM.

Patryk Gramont

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Terapią zajmuję się od 2006 roku. W pracy indywidualnej opieram się na podejściu psychodynamicznym, natomiast pracując z rodzinami, małżeństwami i parami – na podejściu systemowym. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (w takcie procesu certyfikacyjnego). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej, jak i grupowej.


Dyplom z Psychologii uzyskałem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłem całościowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ im. J. J. Haubenstocków w Krakowie, pod naukowym kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłem w ramach Studium Pedagogicznego na Politechnice Krakowskiej w Krakowie. W ramach poszerzania moich kompetencji odbyłem m.in. szkolenie z Terapii Grupowej Wielorodzinnej / Multi-Family-Therapy – prowadzone przez Anna Freud National Centre for Children and Families of London oraz Terapii Grupowej Dzieci „Miasteczko” – wg autorskiego programu mgr Beaty Kicińskiej.

Prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną oraz pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie, gdzie zajmuję się diagnozą trudności szkolnych u dzieci i młodzieży oraz terapią indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w ramach stażów szkoleniowych w Ambulatorium oraz Zakładzie Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, a także w Zakładzie Psychoterapii przy Szpitalu Uniwersyteckim.

Szymon Juza

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień. Terapią zajmuję się od 2012 roku. Prowadzę diagnozę i psychoterapię uzależnienia i współuzależnienia, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par. W mojej pracy opieram się na psychodynamicznym rozumieniu procesów psychicznych, korzystam także z teorii przywiązania i technik psychodramy. Zajmuję się także diagnozą i terapią dysfunkcji seksualnych Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.


Ukończyłem całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w ramach Śląskiej Szkoły Psychoterapii. Dyplom magisterski w zakresie psychologii oraz licencjat z filozofii obroniłem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast doktorat w zakresie nauk społecznych, obroniłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Temat mojej rozprawy doktorskiej to "Jakość życia osób zdrowiejących z uzależnienia od alkoholu z perspektywy teorii przywiązania". Kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą uzyskałem w ramach studium pedagogicznego na WSPiA w Lublinie.
Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień zdobyłem w ramach KBPN - nr certyfikatu SP1177/2016. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii zaburzeń seksualnych, organizowanego przez fundację "Na szlaku" w Krakowie. Stale rozwijam się zawodowo poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. realizując projekty pomocy psychologicznej w strukturach MOPS i PCPR, na oddziałach stacjonarnych leczenia uzależnień: Ośrodek Rehabilitacji Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „Wapienica” w Bielsku-Białej oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie. Doświadczenie w terapii par zyskałem w ramach współpracy z Kliniką Małżeńską w Krakowie. Obecnie pracuje także w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, prowadzę również prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Piotr Ozaist

Jestem Psychologiem i psychoterapeutą. Doświadczenie z psychoterapią mam od 13 lat. Prowadzę psychoterapię małżeńską, rodzinną i indywidualną. Pracuje głównie z osobami dorosłymi. W swojej praktyce łączy myślenie systemowe i psychodynamiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzone procesy psychoterapeutyczne są pod stałą superwizją indywidualną i grupową.


Jestem absolwentem studiów magisterskich kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłem całościowe szkolenie z Psychoterapii posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyłem staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z małżeństwami zdobyte w Małopolskim Centrum Psychoterapii – Klinika Małżeńska oraz rodzinami zdobyte w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Poradni Zdrowia Psychicznego, dodatkowo w placówkach dla osób niewidomych i in. Jestem trenerem metody Wideotreningu Komunikacji i Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Ilona Pinaś

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą rodzinnym, obecnie w trakcie certyfikacji w nurcie zintegrowanym systemowo – dynamicznym. Pracuję z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, jak również z tymi, którzy cierpią z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich rodzinami i bliskimi. Pomagam ludziom z zaburzeniami lękowymi, depresją, CHAD, pracuję nad traumą, doświadczeniem przemocy, zespołem stresu pourazowego PTSD,  pomagam osobom z dolegliwościami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia). Spotykam się z ludźmi w różnych momentach ich życia, w kryzysach rozwojowych, adaptacyjnych  i w tych bardziej osobistych, indywidualnych jak traumy, żałoba; z tymi, którzy potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania społecznego i w rodzinie, mierzą się z trudnościami w relacjach, pragną lepiej zrozumieć siebie i radzić sobie ze swoimi emocjami, cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, są nieśmiali i wycofani oraz tymi, którzy poszukują własnej tożsamości. Pracuję z młodzieżą i ich rodzinami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologii Wydziału Filozoficznego, studia wyższe magisterskie dzienne. 1997
Ukończenie Podyplomowego Kursu Kwalifikacyjnego: Podejście systemowe w terapii rodzin. 2001
Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. 2003
Obecnie w trakcie certyfikacji w nurcie zintegrowanym systemowo – dynamicznym: Szkolenie Całościowe Systemowo – Psychodynamiczne Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin Kraków.

Od 26 lat związana ze Stowarzyszeniem MONAR pracuję z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, patologicznego hazardu i innych obszarów uzależnień behawioralnych. Od 8 lat, w ramach pracy w Stowarzyszeniu, prowadzę oddział dla uzależnionych kobiet / matek, leczących się w placówce wraz ze swoimi dziećmi.
Przez okres 6 lat psycholog szkolny w gimnazjum; konsultacje w szkole podstawowej prowadzę do dzisiaj.
Bliska mojemu sercu jest praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi - w ich trudnościach adaptacyjnych, rozwojowych, kryzysach, konfliktach.

Arletta Skawińska

Jestem psychoterapeutą. Pracuję w nurcie systemowym i psychodynamicznym.  Ukończyłam Czteroletnie Szkolenie Całościowe w Zakresie Psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej, tj. roczny kurs Podstaw Psychoterapiii Psychoanalitycznej oraz dwuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej. Jestem absolwentem AWF i MBA University of Teesside in Middlesborough.


Specjalizuje się w prowadzeniu terapii rodzinnej i terapii par, prowadzę również terapię indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W swojej pracy koncentruje się na zasobach klienta, zasobach rodziny jako systemu oraz na całościowym podejściu do człowieka w dążeniu do harmonii pomiędzy ciałem, umysłem i duszą. Swoją pracę poddaję stałej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej.

Małopolskie Centrum Psychoterapii Klinika Małżeńska Psychoterapia Par, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Psychoterapia rodzin i par Odbyłam staże w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, na Oddziale Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a także w ramach Krakowskiej Szkoły Psychoanalitycznej na Oddziale OLZOiN w Szpitalu im. Babińskiego.
Jestem Ambasadorem Spełnienia Taisja Laudy&Co, pomagam innym w odnalezieniu najlepszej ścieżki wdrożenia zasad rozwoju osobistego w oparciu o Formułę Geniuszu® i talenty Gallupa. Ciągle pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i sympozjach dotyczących psychoterapii i kognitywistyki.

Justyna Wilkowska Michalczyk

Jestem psychologiem, psychoterapeutką. Prowadzę terapię par i rodzin, a także psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. W spojrzeniu na problemy drugiego człowieka i jego rodziny łączę rozumienie psychodynamiczne z systemowym. Obszarem moich zainteresowań jest dynamika relacji w parze, a także wpływ osobowości partnerów i ich doświadczeń życiowych na tworzenie bliskiego związku. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, swoją pracę poddaję regularnej superwizji, zarówno indywidualnej, jak i grupowej.


Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kończę całościową pięcioletnią szkołę psychoterapii pod kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku (atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) uprawniającą do pracy psychoterapeuty osób dorosłych, jak i rodzin i par. Uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą uzyskałam w ramach Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stale rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach dotyczących psychologii, psychoterapii i seksuologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. realizując roczny staż na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, również na oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Pracowałam m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, Domu Dziecka w Pawlikowicach, Prywatnym Centrum Medycznym Enel-Med w Krakowie. Obecnie pracuję w gabinecie prywatnym oraz Krakowskim Instytucie Psychoterapii, prowadząc psychoterapię indywidualną, rodzin i par.

mgr Iwona Kozłowska - Piwowarczyk

Psychoterapeuta, superwizor, psycholog
Certyfikaty psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat psychoterapeuty European Association for Psychotherapy, dyrektor Ośrodka Psychoterapii Systemowej, kierownik programu 4-letniego kursu psychoterapii, etatowy pracownik Krakowskiego Ośrodka Terapii w latach 1991-2012, staż pracy 40 lat.
Jadwiga Melnyczuk

Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Współpracuję z Kliniką Psychoterapii Rodzin i Par Znaczenie w zakresie konsultacji osób dorosłych wymagających pogłębionej diagnostyki i ewentualnej farmakoterapii.
Konsultacje obejmują pełne spectrum problemów zdrowia psychicznego. W myśleniu o pacjencie integruję wiedzę medyczną psychiatryczną z rozumieniem psychodynamicznym i psychoanalitycznym.